Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 06.11.2023. Viimeisin muutos 06.11.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Kuvataiteilija Heli Huotala

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kuvataiteilija Heli Huotala
Yhteydenotot rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön tehdään verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

3. Rekisterin nimi

Verkkosivuston yhteydenottolomakkeen rekisteri ja verkkosivuston analytiikkatyökalun kävijätietorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa parempi asiakaskokemus ja sivuston käyttökokemuksen parantaminen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta tallennettavia tietoja ovat mm.
  • Sähköpostiosoite
  • Nimi
  • Puhelinnumero (valinnainen)
  • Yhteydenoton syy
Yhteydenottolomakkeen tiedot poistetaan sen jälkeen, kun rekisterinpitäjä on käsitellyt yhteydenoton.
Yhteydenottolomakkeessa kysytään käyttäjän suostumus tietojen tallentamiseen ja niiden säilytyksen ehdot. Ilman hyväksyntää ei yhteydenottolomaketta voi lähettää.
Sivuston käyttökokemuksen parantamisessa käytetty Piwik PRO -analytiikkatyökalu tallentaa käyttäjästä mm.
  • Tiedon suostumuksesta analytiikkatyökalun käyttöön
  • Vieraillun WWW-sivuston osoite
  • Verkkoyhteyden IP-osoite (maskattu)
  • Verkkoyhteyden IP-osoitteen kohdemaa
Analytiikkatyökalun avukka kerättyjä tietoja säilytetään 14 kuukautta, joka on Piwik PRO Core -tilauksen määrittämä oletuspituus. Analytiikkatyökalun tarjoaja ottaa palvelunsa datasta säännöllisiä varmuuskopioita.
Käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan, ennen kuin se tallentuu palveluntarjoajan tietokantaan. Anonymisoitu osoite on maskattuna esimerkiksi 192.168.xxx.xxx
Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyistä viesteitä ja Piwik PRO -analytiikkatyökalusta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.
Analytiikkatyökalun kautta kerättyjä tietoja säilöö Piwik. Lisätietoja Piwik:n tietosuojaselosteesta: https://piwik.pro/privacy-policy/. Tietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).